gallery/PULS_logo_forWhite

Jäseneksi pääsee ostamalla jäsenyyden etusivun verkkokaupasta.

Sähköinen avain toimitetaan sovitusti soittamalla/tekstiviestillä numeroon +358 40 5120604

tai viestillä info(at)pulssportsclub.fi.

Bli medlem genom att köpa medlemskap via nätbutiken på första sidan.

Nyckel fås enligt överenskommelse per telefon/sms till tfn +358 40 5120604 eller via meddelande till info(at)pulssportsclub.fi.

Kuntosalimaksut / Gympriser:

1x 7 euroa

10x 45 euroa

1 kuukausi 42 euroa

3 kuukautta 105 euroa

6 kuukautta 180 euroa

12 kuukautta 300 euroa

 

RFID-avaimenperä 10 euroa (kertamaksu)

RFID-nyckel 10 euro (engångsavgift)

Medlemskap / Jäsenyys

 

Opiskelijat ja eläkeläiset /

Studerande och pensionärer:

1x 6 euroa

10x 38 euroa

1 kuukausi 35 euroa

3 kuukautta 90 euroa

6 kuukautta 150 euroa

12 kuukautta 260 euroa

 

RFID-avaimenperä 10 euroa (kertamaksu)

RFID-nyckel 10 euro (engångsavgift)

PULS Sports Club JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Jokainen kuntosalin avain on henkilökohtainen ja tarkoitettu vain käyttömaksun maksaneen käyttöön.

Jokainen kuntosalin käyttäjä on velvollinen pitämään kuntosalin järjestyksessä ja siistinä

Kuntosalin ovi pidetään aina lukittuna. Illan viimeinen kävijä sammuttaa valot ja varmistaa, että kuntosalin ovi menee lukkoon.

Kuntoiluaika alkaa kello 05:00 ja päättyy joka päivä kello 23:00 jolloin viimeisenkin kuntoilijan on poistuttava tiloista.Hälytysjärjestelmä aktivoituu klo 23 jälkeen. Mikäli hälytysmenee päälle ja se johtuu aukioloaikojen noudattamatta jättämisestä, seuraa siitä sakkomaksu 50 €.

Avaimen haltija on vastuussa siitä, että hän säilyttää ja luovuttaa avaimensa niin, että siitä ei seuraa järjestyssääntörikkomuksia. Ilmoita avaimen katoamisesta välittömästi puhelinnumeroon +358 40 5120604 tai sähköpostilla info(at)pulssportsclub.fi.

Kuntosalin ikäraja on 15 vuotta. 12 -14 -vuotiaat saavat käyttää kuntosalia vanhempiensa seurassa ja heidän vastuullaan. Aikuiset vierailijat ovat sisälle päästävän jäsenen vastuulla.Kuntosalimaksu voi tällöin suorittaa salilla olevaan lippaaseen.

Omaturvallisuus - Kysy tarvittaessa opastusta henkilökunnalta. Kuntosalille on suotavaa hankkia oma ohjelma kuntosalimme yhteistyökumppaneina toimivilta PT:iltä. Muistathan, että olet vastuussa omasta turvallisuudestasi. PULS Sports Club ei vastaa asiakkaiden sairastumisesta, loukkaantumisesta tai onnettomuudesta tiloissaan/alueellaan.

PULS Sports Club ei vastaa naulakoihin tai muihin kuntosalin tiloihin tuoduista ja jätetyistä vaatteista, tavaroista, arvoesineistä yms.

Vie käyttämäsi painot/välineet takaisin paikoilleen.

Käytä hikipyyhettä hygienian vuoksi ja suojaamaan laitetta.

Pyyhi laitteet käytön jälkeen.

Painoja ei saa pudottaa lattialle.

Nouse taukosi ajaksi pois laitteesta.

Käytä kuntosalilla vain sisäkenkiä.

Kuntopallojen heittäminen seinään on kielletty.

Magnesiumin käyttö on kielletty.

Älä tuo särkyviä juomapulloja kuntosalitiloihin ja käytä korkillista juomapulloa.

Päihtyneenä esiintyminen, päihteiden hallussapito ja käyttö sekä tupakointi ja nuuskaaminen on kielletty kaikissa tiloissa.

On laitonta ja kiellettyä kuvata wc- ja pukeutumistiloissa (rikoslaki 24 luku 6 §).

Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavalla tavalla käyttäytyminen on laitonta ja kiellettyä. (rikoslaki 17 luku 21 §).

Häiritsevä ja uhkaava käyttäytyminen on kielletty. Muiden henkilöiden fyysistä tai psyykkistä koskemattomuutta ei saa loukata. Kiusaamista ei sallita.

Tarttuvia tauteja sairastavien tulee välttää kuntosalilla käyntiä.

Korvausvelvollisuus - Jos asiakas vaurioittaa tahallisesti liikuntakeskuksen kalustoa, kiinteistöä tai irtaimistoa, hän on velvollinen korvaamaan vahingon täysimääräisesti.

Järjestyssääntöjen rikkomisesta, ohjeiden noudattamatta jättämisestä, laittomasta toiminnasta tai huonosta käytöksestä voi seurata määräaikainen käyttökielto. Asiakkaalle ei korvata käyttökiellon aikana vanhentuvia käyntikertoja.

Jos havaitset sääntöjen rikkomista, ohjeiden noudattamatta jättämistä, huonoa käytöstä tai laitevikoja, ilmoita siitä henkilökunnalle / palautepalveluun +358 40 5120604 tai sähköpostilla info(at)pulssportsclub.fi.

Mukavia ja turvallisia liikuntahetkiä!

 

PULS Sports Club ORDNINGSREGLER

Nyckeln till gymmet är personlig och avsedd endast för den som betalt medlemskap.

Varje gymanvändare är skyldig att hålla ordning i gymmet

Gymmets dörr hålls alltid låst. Kvällens sista användare slacker belysningen och försäkrar sig om att gymmets dörr går i lås.

Gymmet öppnar 5:00 och stängs 23:00 och då måste man avlägsna sig från gymmets utrymmen. Alarmet aktiveras efter kl 23. Om alarmet aktiveras och det beror på att man inte avlägsnar sig, påföljer en bötesavgift på 50 €.

Nyckelns innehavare ansvarar för att hen förvarar och överlåter nyckeln så att inga ordningsregler bryts. Meddela genast om du tappar bort nyckeln till +358 40 5120604 eller per e-post info(at)pulssportsclub.fi.

Gymmets åldersgråns är 15 år. 12 -14 –åringar kan besöka gymmet tillsammans med sina föräldrar och på föräldrarnas ansvar. Vuxna gäster är på medtagande medlemmens ansvar. Besöksavgiften kan då betalas till sparbössan på gymmet.

Egen säkerhet – Vid behov begär handledning av personalen. Det rekommenderas att man skaffar sig ett eget gymprogram t.ex. via gymmets PT sammarbetspartners. Kom ihåg att du har själv ansvaret för din säkerhet. PULS Sports Club ansvarar inte för om medlemmen blir sjuk, skadar sej eller råkar ut för en olycka i gymmets utrymmen eller på gymmets område.

PULS Sports Club ansvarar inte för kläder, saker, värdesaker m.m. som hämtats till eller lämnats i gymmet.

Returnera alltid träningsredskapen till dess ursprungliga plats.

Använd handduk för hygien och för att skydda utrustning.

Torka av gymutrustningen efter användning.

Man får inte fälla vikter i golvet.

Frigör maskinen för andra när du har paus.

Använd alltid inneskor.

Det är förbjudet att kasta gymbollen mot väggen.

Användning av magnesium är förbjudet.

Undvik glasflaskor och använd alltid flaska med kork.

Rökning och användning av egna alkoholprodukter, droger eller andra rusningsmedel är förbjudna i alla gymmets utrymmen.

Fotografering och videofilmning är förbjudet I wc- och omklädningsrum (Strafflagen 24 § 6).

Sedlighetssårande handling på ett sätt som väcker anstöt är olaglig och förbjudet (Strafflagen 17 § 21).

Störande och hotfullt uppförande är förbjudet. Andra människors fysiska och psykiska integritet får inte brytas. Mobbning tillåts inte.

Man bör inte besöka gymmet om man har någon smittsam sjukdom.

Ersättningsskyldighet - Om kunden avsiktligt skadar klubbens inventarier, fastigheter eller lösöre är han/hon skyldig att ersätta dem till fullt belopp.

Om medlemmen eller besökaren inte följer medlemsreglerna och instruktionerna, eller annars uppför sig olämpligt mot andra besökare eller mot vår personal, kan medlemskapet eller besöksrätten upphävas antingen tillfälligt eller helt. I detta fall returneras inte betalda avgifter.

Om du upptäcker brott mot ordningsregler, att instruktioner inte följs, dåligt uppförande eller fel/brister i gymutrustningen, meddela personalen/responstjänsten per tfn +358 40 5120604 eller till e-posten info(at)pulssportsclub.fi.

Trevliga och trygga motionsstunder!